Idioom Architecten - Deventer- Nieuwbouw 63 woningen in woonwijk de Vijfhoek aan de  J.J.P. Oudstraat in Deventer

Idioom Architecten - Deventer- Nieuwbouw 63 woningen in woonwijk de Vijfhoek aan de  J.J.P. Oudstraat in Deventer

Idioom Architecten - Deventer- Nieuwbouw 63 woningen in woonwijk de Vijfhoek aan de  J.J.P. Oudstraat in Deventer

Idioom Architecten - Deventer- Nieuwbouw 63 woningen in woonwijk de Vijfhoek aan de  J.J.P. Oudstraat in Deventer

Idioom Architecten - Deventer- Nieuwbouw 63 woningen in woonwijk de Vijfhoek aan de  J.J.P. Oudstraat in Deventer

RITME
Dit plandeel in het uitbreidingsplan ‘OP DEN HAAR’, in de vinex woonwijk de vijfhoek, is door drei architectenbureaus ontworpen. De randvoorwaarden zijn door de gemeente Deventer vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het programma van eisen. De project-ontwikkelaar, onze opdrachtgever, is de contractpartner en gesprekspartner van de gemeente Deventer.

ONTWERP
Om tot een herkenbare architectuur voor dit plandeel te komen, zijn een aantal thema’s als onderlegger gebruikt: oriëntatie naar dagdelen in functionele zin en naar bezonning; verwantschap in materiaal- en kleurgebruik; een transformatie naar een meer stedelijke tuinstad-gedachte. Het door ons ontworpen deel betreft de lange gebogen en smalle Oudstraat, die achter de Leonard Springerlaan ligt en die tevens het eindpunt vormt van de drie groene hoven uit het achterliggende wijkdeel. De gebogen vorm, het smalle straatprofiel van ca. 16 meter en het grote aantal categorieën woning dat hier gerealiseerd moeten worden, zijn voor ons doorslaggevend geweest om te kiezen voor een heldere en eenvoudige opzet. In de uitwerking hebben wij gestreefd naar een grote vormovereenkomst van de verschillende woningtypen en naar een zo rustig mogelijk straatbeeld. Daarbij zijn alleen op stedenbouwkundig gebied belangrijke accenten gelegd.
De westgevel, die de zichtlijnen van de groene hoven beëindigt, is ontworpen als een wand. Op diverse schaalniveaus zijn ritmes te onderkennen. De duurdere koopwoning zijn gebruikt om hoofdaccenten in de wand te plaatsen. Op een lager schaalniveau zijn de gevelschijven toegepast die afwijken van de woningbreedte.
In de oostgevel, bestaand uit 23 huur seniorenwoning en 12 stuks twee onderéénkapwoningen, is de thematiek van gevelschijven doorgezet. Dit geeft verwantschap. Zowel de woningen aan de oost- en westgevel hebben dakoverstekken in de vorm van roosters. In samenhang met het smalle straat-profiel krijgt de straat hierdoor een zekere intimiteit en herkenbaarheid.

Ontwerp: februari 1995
Startbouw: mei 1996
Oplevering september 1997
Opdrachtgever: Amstelland Vastgoed B.V.
Constructeur: Ingenieursburo Bartels b.v.
Aannemer: NBM-Amstelland Woningbouw

TOP